სოფო ჯაფარიძე

სოფო ჯაფარიძე არის დამოუკიდებელი მშრომელთა გერთიანების “სოლიდარობის ქსელის” ერთ-ერთი დამფუძნებელი. ის 12 წლის განმავლობაში ეწეოდა ადგილობრივი და მშრომელთა ორგანიზაციების ჩამოყალიბების ხელშეწყობას.

Audio available Bookmark Check Language Close Comments Download Facebook Link Email Newsletter Newsletter Play Print Share Twitter Youtube Search Instagram WhatsApp yourData