სოფო ჯაფარიძე

სოფო ჯაფარიძე სოლიდარობის ქსელი - მშრომელთა ცენტრის თანადამფუძნებელია. სოლიდარობის ქსელი წარმოადგენს წევრებზე აგებულ ჯგუფს, რომელიც იბრძვის მშრომელთა უფლებებისთვის. უკვე 12 წელია, რაც სოფო მშრომელთა ორგანიზებით არის დაკავებული.

Audio available Bookmark Check Language Close Comments Download Facebook Link Email Newsletter Newsletter Play Print Share Twitter Youtube Search Instagram WhatsApp yourData