Marko Ivkovic

Marko Ivkovic is the Belgrade-based Program Director of the Regional Elections Administration and Political Processes Strengthening (REAPPS) Programs in the Western Balkans, run by the National Democratic Institute’s Consortium for Elections and Political Process Strengthening.

Marko Ivkovic es el director de programas con sede en Belgrado de los Programas de Fortalecimiento de los Procesos Políticos y Administración de Elecciones Regionales (REAPPS) en los Balcanes occidentales, dirigidos por el Consorcio para las Elecciones y el Fortalecimiento del Proceso Político del National Democratic Institute.

Марко Ивковић је директор Регионалног програма за подршку изборима и јачање политичких процеса  (REAPPS) на Западном Балкану. Програм се спроводи  из Београда од стране Националног демократског института (НДИ) кроз Конзорцијум за изборе и  јачање политичких процеса (CEPPS).

Audio available Bookmark Check Language Close Comments Download Facebook Link Email Newsletter Newsletter Play Print Share Twitter Youtube Search Instagram WhatsApp yourData