only search openDemocracy.net

About Kristi Pinderi

Kristi Pinderi is the Executive Director for ProLGBT in Albania.

Kristi Pinderi es el director ejecutivo de ProLGBT en Albania.

Kristi Pinderi është Drejtor Ekzekutiv i ProLGBT në Shqipëri.

 

Articles by Kristi Pinderi

This week’s front page editor

“Francesc”

Francesc Badia i Dalmases is Editor and Director of democraciaAbierta.

Constitutional conventions: best practice

Kur puna e advokimit fiton rezistencë, të gjithë përfitojnë

Për shumë, aktivizmi mund të jetë i shëndetshëm dhe shërues. Një kontribut për debatin e openGlobalRights mbi të drejtat e njeriut dhe shëndetit mendor. English. Español.

Cuando el trabajo de promoción aumenta la resiliencia, todos nos beneficiamos

Para muchos, el activismo puede ser saludable y ayudar a sanar. Una contribución al debate de openGlobalRights sobre los derechos humanos y la salud mental.  Shqip (Albanian). English.

When advocacy work builds resilience, everyone benefits

For many, activism can be healthy and healing. A contribution to the openGlobalRights debate on human rights and mental healthShqip (Albanian). Español

Syndicate content